Regulamin

zapoznaj się z regulaminem obowiązującym na stronie albumfotograficzny.com.pl 

 

Regulamin strony albumfotograficzny.com.pl

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.      Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.albumfotograficzny.com.pl prowadzony jest przez firmę Foto Kserkop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kątowa 9, 31-404 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000611173, posiadająca NIP 676 250 48  25 oraz Regon 36414494900000.
1.2.      Niniejszy regulamin określa:
1.2.1.      zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Foto Kserkop,
1.2.2.      zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
1.2.3.      warunki i zasady składania Zamówienia drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy sprzedaży z Foto Kserkop.
1.3.      W zakresie określającym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.4.      Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1.4.1      Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach serwisu Foto Kserkop.
1.4.3      Usługa –działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
1.4.4      Dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.5      Szacowany czas realizacji –system nalicza każdy dzień realizacji od momentu dokonania lub określenia sposobu płatności przez Klienta. Jeśli płatność lub określenie sposobu płatności przez Klienta nastąpiło do godziny 13.00 dnia roboczego, to 1 dzień szacowanego czasu realizacji zamówienia nalicza się od tego samego dnia. Jeśli płatność lub określenie sposobu płatności przez Klienta nastąpiło po godzinie 13.00 dnia roboczego, to jeden dzień szacowanego czasu realizacji zamówienia nalicza się od następnego dnia roboczego.
1.4.5      Przeglądarka internetowa –program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.
1.4.6      Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony www.albumfotograficzny.com.pl.
1.4.7      Zamówienie –oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży.
1.4.8      Produkt –usługa druku projektu powierzonego przez Klienta na wybranym podłożu, wykończona zgodnie ze specyfikacją określoną na zamówieniu w ramach serwisu Foto Kserkop.
1.4.9      Cookies –tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.
1.4.10      Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.
1.4.11      System teleinformatyczny–zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
1.4.12      Środki komunikacji elektronicznej–rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
1.4.13      Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.14      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną–ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4.15      Ustawa o prawach konsumenta–ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
1.5.      Każdy Klient składający zamówienie w ramach serwisu Foto Kserkop jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zasad w nim zawartych.
1.6.      Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów zawieranych między Klientem a Foto Kserkop.
1.7.      Foto Kserkop nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług. Foto Kserkop nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
1.8.      W trakcie korzystania z Usług na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

   

2.           USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1.      W serwisie Foto Kserkop dostępne są następujące usługi:

- Kalkulator cen produktów,
- Koszyk,
- Konto Klienta (Panel Klienta).

2.2.      Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.albumfotograficzny.com.pl. W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
2.3.      Usługa Kalkulator cen produktów wykorzystywana jest w celu sporządzenia kalkulacji oraz złożenia przez Klienta Zamówienia. Korzystanie z usługi Kalkulator cen produktów możliwe jest dla Klientów nieposiadających Konta klienta w serwisie Foto Kserkop.
2.4.      Usługa Koszyk jest etapem w procesie składania Zamówienia przez Klienta. Pełne wykorzystanie tej usługi jest możliwe dla Klientów posiadających Konta klienta w serwisie Foto Kserkop.
2.5.      Usługi elektroniczne są świadczone przez Foto Kserkop nieodpłatnie.
2.6.      Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość (w każdej chwili i bez podania przyczyny) usunięcia konta w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania do Foto Kserkop na adres mailowy bok@albumfotograficzny.com.pl.
2.7.      Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub też wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

3.           WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1.      komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
3.2.      dostęp do poczty elektronicznej
3.3.      telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z dostępem do skrzynki SMS,
3.4.      zalecane przeglądarki internetowe (+ oznacza, że nowsze wersje przeglądarek również wspierane są przez serwis):
3.4.1. Internet Explorer 9+;
3.4.2. Chrome 33+;
3.4.3. Mozilla Firefox 27+;
3.4.4. Opera 12.1+;
3.4.5. Safari 3+.
3.5.      zalecana rozdzielczość ekranu:
- 1366– miniHD,
- 1024– tablet orientacja pozioma,
- 768– tablet orientacja pionowa,
- 480– smartfon w orientacji poziomej,
- 320– smartfon.
3.6.      Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisania plików Cookies.
3.7.       Klient korzystający z usług elektronicznych świadczonych przez Foto Kserkop zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.8.      Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem z Foto Kserkop umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.9.      Klient zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Foto Kserkop zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Foto Kserkop oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.10.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Foto Kserkop Klient powinien składać poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Panelu Klienta. Uzupełniony formularz należy wysłać na adres e-mail reklamacje@albumfotograficzny.com.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i żądania Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamacje.
3.11.      Foto Kserkop zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy.

 

4.           WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY Z FOTO KSERKOP
4.1.   Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się do założonego przez Klienta Konta.
4.2.   Wszelkie ceny podane w serwisie Foto Kserkop są cenami netto powiększonymi o należny podatek VAT.
4.3.   Szablony, makiety i instrukcje poprawnego przygotowania pliku zamieszczone na stronie serwisu Foto Kserkop nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert.
4.4.   Klient pobiera dostępny na stronie Foto Kserkop szablon do tworzenia projektu Produktu.
4.5.   Projekt Produktu opracowywany jest przez Klienta indywidualnie na podstawie pobranego ze strony szablonu.
4.6.   Opracowany projekt Klient przesyła na etapie Koszyka po uzupełnieniu Kalkulatora cen produktu zgodnie z instrukcjami.
4.7.   Po zatwierdzeniu plików przez Foto Kserkop Klient w Panelu Klienta wskazuje sposób dostawy i opcję zapłaty, a także na jaki adres powinien zostać przesłany Produkt, jeśli różnią się one od danych podanych w trakcie rejestracji Konta.
4.8.   Foto Kserkop nie ponosi konsekwencji podania przez Klienta błędnych danych adresowych.
4.9.   Zamówienia Produktu w serwisie Foto Kserkop pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4.10. Podczas składania Zamówienia Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie Klient potwierdza, że akceptuje Regulamin w obowiązującej formie.
4.11. Produkty dostarczane przez Foto Kserkop są wyprodukowane ściśle według projektu przesłanego przez Klienta.
4.12. Proces weryfikacji plików do złożonego Zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, ale nie dłużej niż 24 godziny w dniu roboczym.
4.12. Foto Kserkop dokonuje weryfikacji poprawności projektu pod względem technicznym. Po zatwierdzeniu plików Klient otrzymuje maila z linkiem do płatności oraz określenia sposobu dostawy. Po dokonaniu płatności i określeniu sposobu dostawy Zamówienie jest przekazywane do realizacji. Jeśli zostaną wykryte błędy w Zamówieniu, Klient otrzyma prośbę o poprawę plików przekazanych do realizacji. Foto Kserkop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
4.13. Szacowany termin realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia dokonania płatności lub określenia sposobu płatności przez Klienta i nie uwzględnia czasu dostawy Zamówienia.
4.14. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania Klientowi informacji o potwierdzeniu możliwości realizacji Zamówienia.
4.15. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od specyfiki zamówienia i jest określany na etapie Kalkulatora cen produktów. Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do przesłania niezwłocznie po ukończeniu realizacji.

 

5.           SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
5.1.      Płatność za Produkty zamówione w serwisie Foto Kserkop odbywa się przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy 24. Klient może również dokonać płatności za zamówione Produkty, korzystając z płatności za pobraniem podczas dostarczenia towaru przez kuriera. Instytucje publiczne mogą realizować płatności przelewem tradycyjnym.
Dane do przelewu:
Bank BGŻ BNP Paribas: 32 1600 1013 1842 8769 4000 0001
5.2.      Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny Zamówienia w terminie 7 dni od momentu przesłania potwierdzenia możliwości realizacji Zamówienia. Brak płatności w tym terminie uzasadnia odstąpienie Foto Kserkop od wykonania umowy bez kierowania do Klienta dodatkowych wezwań.
5.3.      W przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

6.           DOSTAWA TOWARU
6.1.   Dostawa zamówionego Produktu możliwa jest poprzez:
- odbiór osobisty w podanym w serwisie oddziale Spółki,
- wysyłkę kurierem GLS,
- wysyłkę do paczkomatów InPost.
6.2.   Koszty dostawy ponosi Klient wg cennika podanego w serwisie strony.
6.3.   Dostarczany przez Foto Kserkop Produkt musi być wolny od wad.
6.4.   Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Zamówienia. W przypadku widocznych oznak uszkodzenia paczki obowiązkiem kupującego jest sporządzenie protokołu szkody. W przypadku braku protokołu szkody Foto Kserkop nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie reklamacji.
6.5.   Szacowany czas realizacji zamówienia określany w Kalkulatorze cen produktów nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Klienta.
6.6.   Ciężary i korzyści związane z Produktem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania Produktu przez Foto Kserkop przewoźnikowi. Foto Kserkop nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu od chwili oddania jej do przewoźnika, a także za opóźnienia w przewozie przesyłki.
6.7.   Wraz z zamówionym towarem Klientowi zostanie dostarczona faktura lub paragon.

7.           ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Przedmiotem umowy zawieranej między Klientem a Foto Kserkop jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, z tego względu zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

   

8.           SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTU
8.1.        Definicje użyte w regulaminie dotyczące Produktu:
8.1.1.      TIL (Total Ink Limit)–nafarbienie to suma intensywności każdej z użytych farb CMYK.
8.1.2.      Apla –zadrukowana, jednolita płaszczyzna o całkowitym kryciu,
8.1.3.      Profil ICC –zbiór danych (pliki o rozszerzeniu .icc), które charakteryzują kolor wejścia albo wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium (ICC).
8.1.4.      RGB –to model przestrzeni barw. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.
8.1.5.      Barwa –wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi. Wrażenie danej barwy można wywołać falą świetlną o odpowiedniej długości, jak i zmieszaniem, czyli równoczesnym działaniem, w odpowiedniej proporcji trzech barw podstawowych.
8.1.6.      Rozkładówka –dwie środkowe strony publikacji poligraficznej w oprawie albumowej.
8.1.7.      Pasowanie –jest to ułożenie względem siebie podstawowych kolorów lub awersu do rewersu w przypadku druku dwustronnego.
8.1.8.      Format netto –format po obcięciu, jest to format gotowego Produktu.
8.1.9.       Bigowanie –polega na wyciśnięciu rowka w papierze.
8.1.10.      Łamanie – składanie papieru w określonym miejscu.
8.1.11.      Foliowanie –to proces nakładania cienkiej folii pokrytej klejem na podłoże, który zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury.
8.1.12.      Fotoalbum–książka, w której rozkładówki są ze sobą połączone klejem (kaszerowane) co później ułatwia otwieranie albumu na płasko.
8.1.13.      Fotoksiążka–książka, w której kartki są ze sobą połączone za pomocą drutu introligatorskiego, kleju lub nici.
8.1.14.      Album Tradycyjny –książka stworzona jako pusty blok sklejonych ze sobą kart z przekładkami pergaminowymi umożliwiająca późniejsze wyklejenie takiego albumu zdjęciami przez Klienta.
8.1.15.      Nadruk na piance –druk ploterowy na papierze ploterowym połączonym (kaszerowanie) z pianką.
8.1.16.      Bladerama –druk ploterowy na płótnie nawiniętym i przyczepionym do drewnianej ramy.
8.1.17.      CD Box / DVD Box –nazewnictwo pudełka na płytę CD/DVD.
8.1.13.      Rozdzielczość – oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku. Jej miarą jest jednostka dpi.
8.2.      Format. Jest to wymiar netto Produktu. Dopuszczalny zakres tolerancji to ± 1mm.
8.3.      Bigowanie. Dopuszczalne odchylenie linii bigi od jego nominalnej linii wynosi ± 1 mm.
8.4.      Łamanie. Dopuszczalne odchylenie złamu od linii złamu ± 1 mm.
8.5.      W zależności od surowca i grafiki, bigowanie i łamanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania lub wybarwienia (w przypadku papieru światłoczułego). Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Foto Kserkop.
8.6.      W celu prawidłowego otwierania się stron, przekładki są wsunięte o 2 mm w stosunku do rozkładówek od strony grzbietu.
8.7.      Wykonane klejenie uznaje się za nieprawidłowe, gdy:
8.7.1. arkusze są niesklejone ze sobą na całej powierzchni,
8.7.2. klej wypływa na strony egzemplarza.
8.8.      Foliowanie. Prawidłowo położona folia jest wtedy, gdy pomiędzy folią a arkuszem nie powstają pęcherzyki powietrza.
8.9.      Pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.

 

9.           PRZYGOTOWANIE PLIKU
Poniżej znajduje się opis, jak należy przygotować pliki do druku w Foto Kserkop. Podane informacje mają na celu przybliżenie naszym klientom wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do arkuszowego druku cyfrowego. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pomoże spełnić oczekiwania Klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego Produktu.
9.1.      Akceptowane formaty plików:
9.1.1.      fotoalbumy – pliki w formacie jpg.
9.1.2      fotoksiążki – pliki spłaszczone w formacie pdf.
9.2.      Wszystkie strony należy przygotować w jednakowej orientacji i takim samym formacie.
9.3.      Przy Produktach wielostronicowych kolejne strony powinny być przygotowane w taki sam sposób: ten sam format, wycentrowane względem środka.
9.4.      Rozkładówkę należy traktować jako jeden plik składający się z dwóch stron.
9.5.      W przypadku fotoalbumów i fotoksiążek liczba stron musi być zawsze podzielna przez 2.
9.6.      Wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 5 mm od formatu netto projektu.
9.7.      Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spadu z każdej strony.
9.8.      Czcionki powinny zostać zamienione na krzywe.
9.9.      Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 6 pkt,
- dla krojów dwuelementowych 7 pkt.
9.10.      Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 8 pkt,
- dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
9.11.      Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt.
9.12.      Linie wykonane w kontrze lub więcej niż jednym kolorem powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.
9.13.      Rozdzielczość grafik projektu powinna wynosić 300 dpi.
9.14.      Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni RGB, Adobe sRGB, CMYK. Nie należy przesyłać prac w innych przestrzeniach barwnych.
9.15.      Foto Kserkop zawsze sprawdza poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone.
9.16.      Foto Kserkop nie archiwizuje plików wgranych przez Klienta. Pliki przesłane do zleceń mogą zostać usunięte przez Drukarnię Kserkop po 30 dniach od dnia zrealizowania zamówienia lub po 30 dniach od chwili odstąpienia od umowy.
9.17.      Zalecamy używania udostępnionych szablonów na stronie www.albumfotograficzny.com.pl/pl--do-pobrania-5. Pozwoli to zminimalizować liczbę błędów związanych z przygotowaniem plików.
9.18.      Pliki dostarczone przez Klienta powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją dostępną na stronie www.albumfotograficzny.com.pl/pl--jak-przygotowac-pliki-1052. Foto Kserkop nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego i niezgodnego z instrukcją przygotowania plików przez Klienta.

 

10.          REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ
10.1.      Foto Kserkop ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
10.2.      Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności Produktu z treścią zamówienia niezwłocznie po dostarczeniu Produktu. W przypadku wystąpienia wad Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.  
10.3.      Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w Panelu Klienta oraz wysłanie go na adres reklamacje@albumfotograficzny.com.pl.
10.4.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zakres żądania reklamacyjnego oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
10.5.      Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wad Produktu niezwłocznie po ich wykryciu.
10.6.      Foto Kserkop zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej złożenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy.
10.7.      Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
10.7.1.      wydruk materiałów z błędnie przygotowanych plików pod względem treści,
10.7.2.      wydruk materiałów przygotowanych do druku niezgodnie ze specyfikacją przygotowania pliku opisaną w pkt. 9,
10.7.3.      różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem a obrazem wyświetlanym na monitorze. Ze względu na różnice technologiczne wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
10.7.4.      opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Użytkownika,
10.7.5.      opóźnienia w terminie realizacji wynikające z awarii maszyn i urządzeń Zleceniobiorcy, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności oraz opóźnienia wynikające z działania siły wyższej, odstępstwa jakościowe, jeżeli przynajmniej 95% materiałów posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji opisanym w specyfikacji jakościowej Produktu (pkt. 8).
10.8.      W przypadku każdej rozpatrywanej reklamacji Foto Kserkop żąda od Klienta zwrotu całości nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszt przesłania zwrotu ponosi Foto Kserkop.
10.9.      Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Foto Kserkop.
10.10.      Uszkodzenia mechaniczne powinny być zgłaszane w dniu dostarczenia towaru. Przez uszkodzenie mechaniczne na Produkcie rozumie się: rysy, zagięcia, wygniecenia, roztarganie, zalanie.

 

11.           POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11.1.      Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11.2.      Ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania rzeczy przez Foto Kserkop przewoźnikowi. Foto Kserkop nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu od chwili oddania jej do przewoźnika, a także za opóźnienia w przewozie przesyłki.
11.3.      Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie wykrycia uszkodzenia Produktu, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest do dokonania czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11.4.      Odpowiedzialność Foto Kserkop w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Foto Kserkop ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 

12.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1      Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.2.      Regulamin niniejszy może ulec zmianie w każdym czasie z powodu zmiany okoliczności, w szczególności zmiany przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy, adresu Foto Kserkop itp. Zmiany Regulaminu nie będą stosowane do umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.
12.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Regulamin w formacie .pdf do pobrania:

Regulamin Foto Kserkop

Formularz zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną